百家姓

朝代:宋朝|
百家姓简介

百家姓》,是一篇关于中文姓氏的文章。按文献记载,成文于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到568个,其中单姓444个,复姓124个。 《百家姓》采用四言体例,对姓氏进行了排列,而且句句押韵,虽然它的内容没有文理,但对于中国姓氏文化的传承、中国文字的认识等方面都起了巨大作用,这也是能够流传千百年的一个重要因素。 《百家姓》与《三字经》、《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱俶、正妃孙氏以及南唐国主李氏成为百家姓前四位。

 • Zhào Qián Sūn Lǐ
 • Zhōu Wú Zhèng Wáng
 • 赵 钱 孙 李
 • 周 吴 郑 王
 • Féng Chén Chǔ Wèi
 • Jiǎng Shěn Hán Yáng
 • 冯 陈 褚 卫
 • 蒋 沈 韩 杨
 • Zhū Qin Yoú Xǔ
 • Hé Lǚ Shi Zhāng
 • 朱 秦 尤 许
 • 何 吕 施 张
 • Kǒng Cáo Yán Huà
 • Jīn Wèi Táo Jiāng
 • 孔 曹 严 华
 • 金 魏 陶 姜
 • Qī Xiè Zōu Yù
 • Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
 • 戚 谢 邹 喻
 • 柏 水 窦 章
 • Yún Sū Pān Gě
 • Xī Fàn Péng Láng
 • 云 苏 潘 葛
 • 奚 范 彭 郎
 • Lǔ Wéi Chāng Mǎ
 • Miáo Fèng Huā Fāng
 • 鲁 韦 昌 马
 • 苗 凤 花 方
 • Yú Rén Yuán Liǔ
 • Fēng Bào Shǐ Táng
 • 俞 任 袁 柳
 • 酆 鲍 史 唐
 • Fèi(Bì) Lián Cén Xuē
 • Léi Hè Ní Tāng
 • 费 廉 岑 薛
 • 雷 贺 倪 汤
 • Téng Yīn Luó Bì
 • Hǎo Wū ān Cháng
 • 滕 殷 罗 毕
 • 郝 邬 安 常
 • Lè(Yuè) Yú Shí Fù
 • Pí Biàn Qí Kāng
 • 乐 于 时 傅
 • 皮 卞 齐 康
 • Wǔ Yú Yuán Bǔ
 • Gù Mèng Píng Huáng
 • 伍 余 元 卜
 • 顾 孟 平 黄
 • Hé Mù Xiāo Yǐn
 • Yáo Shào Zhàn Wāng
 • 和 穆 萧 尹
 • 姚 邵 湛 汪
 • Qí Máo Yǔ Dí
 • Mǐ Bèi Míng Zāng
 • 祁 毛 禹 狄
 • 米 贝 明 臧
 • Jì Fú Chéng Dài
 • Tán Sòng Máo Páng
 • 计 伏 成 戴
 • 谈 宋 茅 庞
 • Xióng Jǐ Shū Qū
 • Xiàng Zhù Dǒng Liáng
 • 熊 纪 舒 屈
 • 项 祝 董 梁
 • Dù Ruǎn Lán Mǐn
 • Xí Jì Má Qiáng
 • 杜 阮 蓝 闵
 • 席 季 麻 强
 • Jiǎ Lù Lóu Wēi
 • Jiāng Tóng Yán Guō
 • 贾 路 娄 危
 • 江 童 颜 郭
 • Méi Shèng Lín Diāo
 • Zhōng Xú Qiū Luò
 • 梅 盛 林 刁
 • 钟 徐 邱 骆
 • Gāo Xià Cài Tián
 • Fán Hú Líng Huò
 • 高 夏 蔡 田
 • 樊 胡 凌 霍
 • Yú Wàn Zhī Kē
 • Zǎn Guǎn Lú Mò
 • 虞 万 支 柯
 • 昝 管 卢 莫
 • Jīng Fáng Qiú Miào
 • Gān Xiè Yīng Zōng
 • 经 房 裘 缪
 • 干 解 应 宗
 • Dīng Xuān Féi Dèng
 • Yù Shàn Háng Hóng
 • 丁 宣 贲 邓
 • 郁 单 杭 洪
 • Bāo Zhū Zuǒ Shí
 • Cuī Jí Niǔ Gōng
 • 包 诸 左 石
 • 崔 吉 钮 龚
 • Chéng Jī Xíng Huá
 • Péi Lù Róng Wēng
 • 程 嵇 邢 滑
 • 裴 陆 荣 翁
 • Xún Yáng Yū Huì
 • Zhēn Qū Jiā Fēng
 • 荀 羊 於 惠
 • 甄 曲 家 封
 • Ruì Yì Chǔ Jìn
 • Jí Bǐng Mí Sōng
 • 芮 羿 储 靳
 • 汲 邴 糜 松
 • Jǐng Duàn Fù Wū
 • Wū Jiāo Bā Gōng
 • 井 段 富 巫
 • 乌 焦 巴 弓
 • Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ
 • Chē Hóu Fú Péng
 • 牧 隗 山 谷
 • 车 侯 宓 蓬
 • Quán Xī Bān Yǎng
 • Qiū Zhòng Yī Gōng
 • 全 郗 班 仰
 • 秋 仲 伊 宫
 • Nìng Qiú Luán Bào
 • Gān Tǒu Lì Róng
 • 宁 仇 栾 暴
 • 甘 钭 厉 戎
 • Zǔ Wǔ Fú Liú
 • Jǐng Zhān Shù Lóng
 • 祖 武 符 刘
 • 景 詹 束 龙
 • Yè Xìng Sī Sháo
 • Gào Lí Jì Bó
 • 叶 幸 司 韶
 • 郜 黎 蓟 薄
 • Yìn Sù Bái Huái
 • Pú Tái Cóng è
 • 印 宿 白 怀
 • 蒲 邰 从 鄂
 • Suǒ Xián Jí Lài
 • Zhuó Lìn Tù Méng
 • 索 咸 籍 赖
 • 卓 蔺 屠 蒙
 • Chí Qiáo Yīn Yù
 • Xū Nài Cāng Shuāng
 • 池 乔 阴 郁
 • 胥 能 苍 双
 • Wén Shēn Dǎng Zhái
 • Tán Gòng Láo Páng
 • 闻 莘 党 翟
 • 谭 贡 劳 逄
 • Jī Shēn Fú Dǔ
 • Rǎn Zǎi Lì Yōng
 • 姬 申 扶 堵
 • 冉 宰 郦 雍
 • Xì Qú Sāng Guì
 • Pú Niú Shòu Tōng
 • 却 璩 桑 桂
 • 濮 牛 寿 通
 • Biān Hù Yān Jì
 • Jiá Pǔ Shàng Nóng
 • 边 扈 燕 冀
 • 郏 浦 尚 农
 • Wēn Bié Zhuāng Yàn
 • Chái Qú Yán Chōng
 • 温 别 庄 晏
 • 柴 瞿 阎 充
 • Mù Lián Rú Xí
 • Huàn ài Yú Róng
 • 慕 连 茹 习
 • 宦 艾 鱼 容
 • Xiàng Gǔ Yì Shèn
 • Gē Liào Yǔ Zhōng
 • 向 古 易 慎
 • 戈 廖 庾 终
 • Jì Jū Héng Bù
 • Dū Gěng Mǎn Hóng
 • 暨 居 衡 步
 • 都 耿 满 弘
 • Kuāng Guó Wén Kòu
 • Guǎng Lù Quē Dōng
 • 匡 国 文 寇
 • 广 禄 阙 东
 • ōu Shū Wò Lì
 • Yù Yuè Kuí Lóng
 • 欧 殳 沃 利
 • 蔚 越 夔 隆
 • Shī Gǒng Shè Niè
 • Cháo Gōu áo Róng
 • 师 巩 厍 聂
 • 晁 勾 敖 融
 • Lěng Zī Xīn Kàn
 • Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
 • 冷 訾 辛 阚
 • 那 简 饶 空
 • Zēng Wú Shā Niè
 • Yǎng Jū Xū Féng
 • 曾 毋 沙 乜
 • 养 鞠 须 丰
 • Cháo Guān Kuǎi Xiāng
 • Zhā Hòu Jīng Hóng
 • 巢 关 蒯 相
 • 查 后 荆 红
 • Yóu Zhú Quán Lù
 • Gě(Gài) Yì Huán Gōng
 • 游 竺 权 逯
 • 盖 益 桓 公
 • Mòqí Sīmǎ
 • Shàngguān ōuyáng
 • 万俟 司马
 • 上官 欧阳
 • Xiàhóu Zhūgě
 • Wénrén Dōngfāng
 • 夏侯 诸葛
 • 闻人 东方
 • Hèlián Huángfǔ
 • Yùchí Gōngyáng
 • 赫连 皇甫
 • 尉迟 公羊
 • Tántái Gōngyě
 • Zōngzhèng Púyáng
 • 澹台 公冶
 • 宗政 濮阳
 • Chúnyú Chányú
 • Tàishū Shēntú
 • 淳于 单于
 • 太叔 申屠
 • Gōngsūn Zhòngsūn
 • Xuānyuán Línghú
 • 公孙 仲孙
 • 轩辕 令狐
 • Zhōnglí Yǔwén
 • Zhǎngsūn Mùróng
 • 钟离 宇文
 • 长孙 慕容
 • Xiānyú Lǘqiū
 • Sītú Sīkōng
 • 鲜于 闾丘
 • 司徒 司空
 • Qíguān Sīkòu
 • Zhǎng Dū Zǐchē
 • 丌官 司寇
 • 仉 督 子车
 • Zhuānsūn Duānmù
 • Wūmǎ Gōngxī
 • 颛孙 端木
 • 巫马 公西
 • Qīdiāo Yuèzhèng
 • Rǎng sì Gōngliáng
 • 漆雕 乐正
 • 壤驷 公良
 • Tuòbá Jāgǔ
 • Zǎifǔ Gǔliáng
 • 拓跋 夹谷
 • 宰父 谷梁
 • Jìn Chǔ Yán Fǎ
 • Rú Yān Tú Qīn
 • 晋 楚 闫 法
 • 汝 鄢 涂 钦
 • Duàngān Bǎilǐ
 • Dōngguō Nánmén
 • 段干 百里
 • 东郭 南门
 • Hūyán Guī Hǎi
 • Yángshé Wēishēng
 • 呼延 归 海
 • 羊舌 微生
 • Yuè Shuài Gōu Kòng
 • Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
 • 岳 帅 缑 亢
 • 况 郈 有 琴
 • Liángqiū Zuǒqiū
 • Dōngmén Xīmén
 • 梁丘 左丘
 • 东门 西门
 • Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)
 • Bó Shǎng Nángōng
 • 商 牟 佘 佴
 • 伯 赏 南宫
 • Mò Hǎ Qiáo Dá
 • Nián ài Yáng Tóng
 • 墨 哈 谯 笪
 • 年 爱 阳 佟
 • Dìwǔ Yán Fú
 • 《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
 • 第五 言 福
 • 《百家姓》终